www.eprace.edu.pl » hugo-kollataj » Bibliografia

Bibliografia

ŹRÓDŁA

Kołłątaj Hugo, Listy Anonima i Prawo polityczne narodu polskiego, t. I-II, Kraków 1954.

Ustawa Rządowa (3 Maja 1791 r.), [w:] Adamczyk Mieczysław, Pastuszka Stefan, Konstytucje polskie..., Warszawa 1985.

LITERATURA

Adamczyk Mieczysław, Pastuszka Stefan, Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym 1791-1982, Warszawa 1985.

Ajnenkiel Andrzej, Polskie konstytucje, Warszawa 1983.

Balzer Oswald, Konstytucya Trzeciego Maja. Reformy społeczne i polityczne ustawy rządowej z roku 1791, Warszawa b.r.

Borucki Marek, Sejmy i sejmiki szlacheckie, Warszawa 1972.

Historia państwa i prawa Polski do roku 1795, pod redakcją Juliusza Bardacha, cz.2,

Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Od poł. XV wieku do 1795, pod redakcją J.Bardacha, Warszawa 1957.

Historia sejmu polskiego, t.1, pod redakcją Jerzego Michalskiego, Warszawa 1984.

Kalinka Walerian, Sejm Czteroletni, t. 1, Kraków 1880.

Kallas Marian, Historia ustroju Polski X-XX w., Warszawa 1997.

Korta Adam, Hugo Kołłątaj, Warszawa 1951.

Kowecki Jerzy, Konstytucja 3 Maja 1791. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji, Warszawa 1983.

Lech J. Marian, Hugo Kołłątaj, Warszawa 1973.

Leśnodorski Bogusław, Dzieło Sejmu Czteroletniego (1788-1792). Studium historyczno-prawne, Wrocław 1951.

Łaszewski Ryszard, Sejm Polski w latach 1764-1793. Studium historyczno-prawne, Warszawa-Poznań, 1973.

Łojek Jerzy, Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja, Studia nad polityką zagraniczną Rzeczypospolitej 1787-1791, Lublin 1986.

Łojek Jerzy, Konstytucja 3 Maja, Lublin 1981.

Łojek Jerzy, Misja Debolego w Petersburgu w latach 1787-1792, Wrocław 1962.

Pasztor Maria, Hugo Kołłątaj na Sejmie Wielkim w latach 1791-1792, Warszawa 1991.

Rostworowski Emanuel, Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 Maja, Warszawa 1966.

Szczygielski Wojciech, Referendum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 roku, Łódź 1994.

Topolski Jerzy, Zarys dziejów Polski, Warszawa 1986.

Zielińska Zofia, Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej. Dzieje narodu i państwa polskiego, Warszawa 1986.

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.